Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 115
Hôm nay: 49
Lượt truy cập: 1,128,719
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2023
Cập nhật bản tin: 10/17/2023
            

 

I. TÌNH HÌNH THỤC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

1. Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023;

- Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý III và 9 tháng đầu năm 2023;

- Báo cáo ước tính thu, chi ngân sách nhà nước quý III, 9 tháng đầu năm và sơ bộ quý II, 6 tháng đầu năm 2023;

- Báo cáo ước tính một số chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng; hoạt động kinh doanh xổ số và bảo hiểm xã hội quý III, 9 tháng đầu năm và sơ bộ quý II, 6 tháng đầu năm 2023 và số liệu chính thức các quý, cả năm 2022;

- Báo cáo tổng kết công tác thống kê năm 2023;

- Thực hiện báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra tháng 9 năm 2023 theo kế hoạch;

- Báo cáo thường xuyên theo lĩnh vực Xã hội - Môi trường tháng 9; báo cáo tình hình lao động việc làm quý II; phân tích tình hình đời sống dân cư, an sinh xã hội 9 tháng năm 2023;

- Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên tai; thiếu đói trong dân;

- Báo cáo công tác tổ chức, cán bộ và chất lượng công chức quý III năm 2023;

- Báo cáo thực hiện kinh phí các cuộc điều tra thống kê 9 tháng năm 2023.

- Báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

 (2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 9 năm 2023 và báo cáo TCTK theo quy định; hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc khảo sát mức sống dân cư kỳ 3 năm 2023;

- Triển khai cuộc điều tra người khuyết tật năm 2023, tổ chức công tác KTGS cuộc điều tra tại các địa bàn thu thập thông tin ở các huyện, thị xã, thành phố;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra ngành công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 9 năm 2023; điều tra giá tiêu dùng, điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 9 năm 2023; tiếp tục công tác thu thập thông tin xây dựng mạng lưới điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024;

- Hoàn thành công tác xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra vốn đầu tư thực hiện và điều tra xây dựng quý III năm 2023;

- Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2023; báo cáo dữ liệu điều tra khai thác thủy sản biển tháng 8; triển khai điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2023; điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ Hè Thu 2023;

- Tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2023 cho điều tra viên, giám sát viên cấp huyện, giám sát viên cấp tỉnh;

- Tham gia các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

- Báo cáo tình hình triển khai điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2023;

- Báo cáo giải trình biến động kết quả hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh phục vụ biên soạn số liệu GRDP quý III, 9 tháng đầu năm và sơ bộ quý II, 6 tháng đầu năm 2023;

- Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và số liệu đầu vào các ngành, lĩnh vực phục vụ tính toán chỉ tiêu GRDP quý III và 9 tháng năm 2023 tỉnh Quảng Trị.

- Thông tin đầu ra về một số chỉ tiêu thu nhập bình quân người/tháng giữa các nhóm thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo 9 tháng đầu năm 2023;

- Tham mưu lãnh đạo ban hành quyết định nâng lương cho công chức tháng 9; đề nghị nâng lương tháng 10; báo cáo kết quả nâng lương tháng 9 năm 2023;

- Cập nhập thông tin về công chức, người lao động lên phần mềm QLNS;

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán phát sinh trong tháng 9; đối chiếu tiền gửi tháng 8;

- Rà soát phân bổ kinh phí năm 2023; quyết toán công trình sửa chữa chi cục huyện Hướng Hóa;

- Cử công chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê trái ngành, thống kê viên và quản lý nhà nước do Tỉnh và Tổng cục Thống kê tổ chức.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch đau mắt đỏ, dịch Covid-19 trong cơ quan;

- Trực bảo vệ cơ quan các ngày 24/24 giờ;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác.

II. KẾ HOẠCH CÔNC TÁC THÁNG 10 NĂM 2023

1. Công tác nghiệp vụ

 (1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2023;

- Thực hiện báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra tháng 10 năm 2023 theo kế hoạch;

- Báo cáo danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2024; tình hình thực hiện chính sách cán bộ, kỷ luật năm 2023; kết quả thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo các cấp năm 2023;

- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức, cán bộ và thi đua, khen thưởng năm 2023;

- Báo cáo thiệt hại do thiên tai (đột xuất); thiếu đói trong dân (nếu có);

- Báo cáo tình hình đời sống dân cư, an sinh xã hội tháng 10 năm 2023;

- Báo cáo số vụ vi phạm và xử phạt môi trường tháng 10 năm 2023;

- Báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

 (2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 10 năm 2023 và báo cáo TCTK theo quy định; tiến hành rà soát, cập nhật bảng kê hộ khảo sát mức sống dân cư kỳ 4 năm 2023 và báo cáo TCTK theo quy định;

- Tiếp tục thực hiện cuộc điều tra người khuyết tật năm 2023; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cuộc điều tra tại các địa bàn thu thập thông tin ở các huyện, thị xã, thành phố;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra ngành công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 10 năm 2023; điều tra giá tiêu dùng, điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 10 năm 2023; thực hiện công tác kiểm tra, cập nhật và hoàn thiện mạng lưới điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024;

- Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra thủy sản biển kỳ tháng 9 và tiến hành điều tra thủy sản biển kỳ tháng 10 năm 2023; giám sát, kiểm tra cuộc điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2023; triển khai điều tra cây lâu năm thời điểm 01/11/2023;

- Triển khai cuộc điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2023.

- Tham gia các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

- Chấm điểm thi đua năm 2023; giao điểm thi đua năm 2024 cho CCTK huyện, thị xã, thành phố, khu vực.

- Rà soát nâng lương công chức tháng 11/2023, báo cáo kết quả nâng lương tháng 10/2023.

- Cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê tại trường Cao đẳng thống kê.

- Rà soát, cập nhập thông tin về công chức, người lao động lên phần mềm quản lý nhân sự;

- Đối chiếu kinh phí ngân sách quý III năm 2023; đối chiếu tiền gửi tháng 9 năm 2023;

- Phân bổ kinh phí toàn ngành; Kê khai thuế thu nhập cá nhân quý III/2023;

- Thanh toán chứng từ đến tháng 10 năm 2023

- Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch đau mắt đỏ, dịch Covid-19 tại cơ quan;

- Trực bảo vệ cơ quan các ngày 24/24 giờ;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH