Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 221
Hôm nay: 1,354
Lượt truy cập: 1,128,550
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011
Cập nhật bản tin: 1/17/2012
            

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỐNG KÊ NĂM 2011 VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2012

 

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011

 

Năm 2011 là năm đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 của tỉnh; là năm triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011; thực hiện lộ trình đổi mới đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu thống kê; năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của quê hương đất nước.

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2011 của Tổng cục Thống kê, nhiệm vụ phục vụ địa phương và chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua năm 2011, toàn thể cán bộ công chức ngành thống kê Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả cụ thể, năm 2011, ngành thống kê Quảng Trị đã thực hiện được một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM THÔNG TIN THỐNG KÊ

A. TỔ CHỨC THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN

1. Về điều tra thống kê

1.1. Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Thực hiện Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Phương án Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-BKHĐT ngày 17/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đã được BCĐ Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản tỉnh Quảng Trị đã nghiêm túc thực hiện cuộc TĐT theo đúng kế hoạch, hoàn thành tốt các bước của qui trình TĐT. Là cơ quan thường trực TĐT, Cục Thống kê đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, chủ động triển khai công tác TĐT trên địa bàn. Việc triển khai hết sức chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc; chỉ đạo chặt chẽ từ tỉnh cho tới xã, công tác chuẩn bị chu đáo; công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ điều tra, giám sát đạt yêu cầu chất lượng. Từ đó đảm bảo cho bước điều tra thu thập thông tin tiến hành thông suốt và giao nộp tài liệu đúng thời gian qui định. Qua nghiệm thu của BCĐ tỉnh đối với BCĐ huyện, chất lượng phiếu nhìn chung đạt yêu cầu. Ngày 5-7/10/2011, BCĐ TW đã nghiệm thu, nhận bàn giao phiếu điều tra và đánh giá chất lượng loại xuất sắc, đạt 99,7% KH.

1.2. Các cuộc điều tra thường xuyên trong kế hoạch

Trong năm qua, toàn ngành đã triển khai hơn 50 cuộc điều tra lớn nhỏ theo chương trình kế hoạch:

- Điều tra trong lĩnh vực thống kê nông, lâm nghiệp, thủy sản gồm: Điều tra diện tích các loại cây trồng vụ Đông Xuân; điều tra năng suất - sản lượng cây Lúa vụ Đông Xuân; điều tra năng suất - sản lượng các loại cây trồng khác vụ Đông Xuân; điều tra chăn nuôi 1.4; điều tra thủy sản 1.5; điều tra diện tích các loại cây trồng vụ Hè Thu và vụ Mùa; điều tra năng suất - sản lượng cây hàng năm khác vụ Hè Thu; điều tra năng suất - sản lượng cây lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa; điều tra chăn nuôi 1.10; điều tra thủy sản 1.11; điều tra diện tích – năng suất – sản lượng cây lâu năm; điều tra lâm nghiệp...

- Điều tra trong lĩnh vực công nghiệp- xây dựng; thương mại dịch vụ, giá cả: điều tra doanh nghiệp 10/4/2011; điều tra công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, xuất nhập khẩu hàng tháng, điều tra cơ sở kinh tế cá thể; điều tra tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp....

- Điều tra trong lĩnh vực dân số - lao động, xã hội - môi trường: điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; điều tra lao động việc làm; điều tra mức sống dân cư.

- Điều tra lĩnh vực tài khoản quốc gia: điều tra GDP quí; điều tra khắc phục chênh lệch GDP giữa trung ương và địa phương.

Các cuộc điều tra thường xuyên đã được chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng phương án của Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và chỉnh lý kịp thời những hạn chế và những thiếu sót phát sinh trong điều tra, nâng cao chất lượng số liệu điều tra. 

Ngoài ra còn tiến hành một số cuộc điều tra theo yêu cầu của tỉnh, các ngành như: điều tra lâm nghiệp, điều tra giáo dục; tham gia dự án OXFAM Hồng Kông.

1.3. Về xử lý thông tin các cuộc điều tra, tổng điều tra

Việc xử lý thông tin hầu hết đều có phần mềm xử lý, các cán bộ công chức thống kê đều có thể sử dụng máy tính để thực hiện xử lý kết quả các cuộc điều tra.

Đối với các cuộc điều tra lớn thì chuyển về Tổng cục xử lý bằng công nghệ quét...

2. Về việc thu thập thông tin từ các sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn thông qua chế độ báo cáo

Nhờ sự phối  hợp chặt chẽ giữa Cục Thống kê và và các Sở ngành  nên  thông tin có sự thống nhất. Có nhiều đơn vị chấp hành tốt chế độ báo cáo thống kê như: Chi cục Bảo vệ thực vật, Công ty Lâm nghiệp Triệu  Hải, Sở Tài chính, Sở Y tế....

Một số chi cục thống kê cấp huyện, ngay từ đầu năm đã giao kế hoạch công tác kèm thời gian và biểu mẫu báo cáo thông cho các xã, thị trấn; đối với các phòng ban, doanh nghiệp các chi cục cử cán bộ trực tiếp triển khai và thu thập thông tin; một số thông tin thu thập dễ dàng thì triển khai bằng đường công văn... vì vậy thông tin thu thập khá đầy đủ.

3. Các hạn chế, tồn tại trong qua trình thu thập, xử lý thông tin

Công tác thu thập xử lý thông tin vẫn gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Bộ, Ngành chưa được nghiêm túc, các đơn vị chưa bố trí cán bộ chuyên trách thống kê, việc lập báo cáo thống kê chậm, trách nhiệm chưa cao.

Ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa do ngôn ngữ bất đồng; do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa nên gặp không ít khó khăn.

Một số cán bộ, công chức các chi cục còn thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp cũng như chuyên môn nghiệp vụ thống kê, khả năng tác nghiệp độc lập khi về cơ  sở còn hạn chế; chưa thông thuộc địa bàn các thôn bản.

Đội ngũ Văn phòng - Thống kê xã, thị trấn, trình độ còn hạn chế, lại kiêm nhiệm nhiều việc. Bên cạnh đó sau mỗi nhiệm kỳ bầu cử lại luân chuyển công tác, làm cho công tác thống kê khó khăn, lại càng khó khăn hơn.

Trình độ điều tra viên còn yếu; bên cạnh đó, sự hợp tác của đối tượng điều tra không cao, thậm chí bất hợp tác cho nên khó khăn cho việc thu thập, ảnh hưởng đến chất lượng số liệu. Khó khăn nhất là điều tra doanh nghiệp, điều tra viên phải đi lại nhiều lần, tiếp cận doanh nghiệp khó, nhất là doanh nghiệp nước ngoài.

Yêu cầu hiện nay là phải có chế tài đủ mạnh, sự thống nhất chỉ đạo từ trung ương đến địa phương đối với các bộ, ngành trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê. Trong công tác điều tra, cần thiết phải có qui chế cộng tác viên để có lực lượng điều tra viên ổn định, có trình độ. 

Đối với công tác xử lý thông tin ở cấp huyện trong điều tra hay tổng điều tra, do trình độ năng lực một số CBCC còn yếu và thiếu kinh nghiệm, ngoài ra công việc bình quân đầu người quá lớn, gây áp lực cao, thường xuyên phải chạy đua với thời gian; trình độ Văn phòng - Thống kê, điều tra viên, tổ trưởng xã, thị trấn còn yếu, đội ngũ giám sát kiểm tra mỏng, từ đó dẫn đến còn sai sót trong xử lý, làm sạch, tổng hợp số liệu...

B. BIÊN SOẠN VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN

1. Về biên soạn Báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội

Các báo cáo nhanh hàng tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 9 tháng và cả năm 2010 phản ánh kịp thời, đầy đủ, đảm bảo thông tin kinh tế xã hội định kỳ, phục vụ yêu cầu của Tổng cục thống kê, sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Đã chú trọng bám sát cơ sở, tăng cường giám sát công tác thu thập thông tin,  chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành ngành để đánh giá sát đúng tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng báo cáo vì thế được nâng lên đáng kể.

Báo cáo theo chuyên ngành của các phòng ở văn phòng Cục và chi cục thống kê các huyện, thị xã, thành phố về cơ bản đảm bảo thời gian, phản ánh được khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu của Trung ương, cấp ủy và chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt, báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2011 phục vụ tốt, thiết thực cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành; chủ động làm sớm hơn so quy định của Trung ương, phục vụ có hiệu quả cho các kỳ họp của HĐND tỉnh, thực hiện báo cáo đột xuất, như báo cáo nhanh tình hình Tết; thiên tai, dịch bệnh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản; số liệu và báo cáo giải trình phục vụ trả lời chất vấn trong các kỳ họp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Việc cung cấp số liệu cho các cấp lãnh đạo, các tổ chức quốc tế được tăng cường góp phần nâng cao tính minh bạch của số liệu thống kê.

2. Về biên soạn Niên giám thống kê và các ấn phẩm thống kê

Niên giám thống kê năm 2010 đã được xuất bản sớm so với thời hạn quy định Trung ương (30/4/2011). 100% huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) đã biên soạn Niên giám thống kê cấp huyện, chất lượng nội dung được nâng lên. Các báo cáo phân tích chuyên đề năm 2011 của các phòng nghiệp vụ Cục, báo cáo chính thức các huyện, thị, thành phố cũng cố gắng nâng cao chất lượng, số lượng và thời gian. Công tác cung cấp thông tin, số liệu phục vụ người dùng tin được củng cố và phổ biến rộng rãi cho các đối tượng, được đánh giá cao về chất lượng số liệu và phản ánh đúng tình hình kinh tế xã hội của địa phương

3. Về phổ biến thông tin (Bản tin, tờ gấp...)

Cục Thống kê Quảng Trị định kỳ xuất bản tờ gấp kinh tế xã hội 6 tháng, năm phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh; hàng tháng xuất bản bản tin kinh tế - xã hội cung cấp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Hạn chế, tồn tại

Việc biên soạn các chỉ tiêu thống kê tổng hợp đảm bảo về nguồn thông tin đầu vào, phương pháp tính theo qui định, hướng dẫn, áp dụng nghiêm túc các bảng hệ số...Tuy nhiên việc biên soạn chỉ tiêu tổng hợp vẫn còn nhiều bất cập đó là: Bảng giá cố định 1994 không còn phù hợp, thông tin các đơn vị hạch toán toàn ngành thiếu, khó thu thập, tính GTTT giá thực tế về giá so sánh thiếu hệ thống chỉ số giá…

Việc khắc phục chênh lệch số liệu GDP giữa trung ương và địa phương còn hết sức khó khăn do áp lực lớn từ lãnh đạo địa phương và các ngành.

Bên cạnh đó, báo cáo của các phòng nghiệp vụ còn để  xảy ra sai sót, số liệu thiếu logic, không phản ánh đúng thực tế gây khó khăn cho việc tính toán các chỉ tiêu tổng hợp cũng như việc lập báo cáo tổng hợp phục vụ địa phương còn có mâu thuẫn, khó giải trình.

C. CÔNG TÁC PHÂN TÍCH, DỰ BÁO THỐNG KÊ

Hàng tháng, quý, năm  và các cuộc điều tra đều thực hiện báo cáo phân tích theo chuyên ngành và tổng hợp chung, đánh giá đúng thực trạng diễn biến tình hình KTXH trên từng lĩnh vực của từng ngành, từng loại hình và thành phần kinh tế, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và địa phương, TW. Đặc biệt là đã sử dụng kết quả các cuộc điều tra lớn vào công tác dự báo, nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, chuyên đề với chất lượng và số lượng ngày càng cao.

Tuy nhiên chất lượng công tác dự báo thống kê, nghiên cứu khao học tỏng ngành  vẫn còn thấp, bị động và tính chuyên môn, chuyên nghiệp chưa cao.

II. CÔNG TÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 312

1. Công tác phương pháp chế độ

a.  Triển khai Hệ thống chỉ tiêu quốc gia, tỉnh, huyện, xã.

Việc triển khai hệ thống chỉ tiêu quốc gia, tỉnh, huyện, xã đang gặp khó khăn về kinh phí, do đối tượng cần tập huấn rất lớn nhưng kinh phí của tỉnh còn hạn hẹp, chưa bố trí được thời gian.

b.  Công tác phương pháp chế độ

Căn cứ Quy chế giao kế hoạch và đánh giá thực hiện kế hoạch công tác hàng năm của ngành Thống kê. Tại Thông báo số 956/TB-TCTK ngày 15/11/2010 của TCTK “V/v giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2011”. Cục thống kê Quảng Trị tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 2010, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức lễ phát động phong trào thi đua năm 2011, đồng thời thực hiện việc giao kế hoạch điểm thi đua cho các phòng Thống kê nghiệp vụ ở văn phòng Cục, Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã. Mặt khác, các phòng thống kê nghiệp vụ trực thuộc chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc đột xuất theo công văn hướng dẫn thực hiện của TCTK, của Lãnh đạo Cục có liên quan đến các phòng nghiệp vụ cũng như liên quan đến các chi cục thống kê huyện,  thị xã, thành phố nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ với hiệu suất công tác cao.

- Đã sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt của Cục Thống kê Quảng Trị ban hành vào đầu tháng 3/2011.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Văn phòng Cục và các chi cục Thống kê huyện, thành phố, thị xã tổ chức Hội nghị dân chủ phát động thi đua và đăng ký thi đua cho tập thể, cá nhân ngay từ đầu năm theo đúng tinh thần, các qui định của ngành.

- Căn cứ vào kế hoạch thông tin được giao, các Chi cục Thống kê huyện, thành phố, thị xã và các phòng nghiệp vụ Văn phòng Cục tiến hành cụ thể hóa công việc hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm cho từng cá nhân. Căn cứ vào kế hoạch công tác năm, hàng tháng và công tác phục vụ địa phương, cán bộ phụ trách PPCĐ Văn phòng Cục lập chương trình công tác hàng tháng gửi các phòng Thống kê nghiệp vụ ở văn phòng Cục và các chi cục thống kê huyện, thành phố, thị xã làm căn cứ triển khai thực hiện.

- Duy trì và thực hiện tốt công tác trực báo vào cuối tuần gồm Lãnh đạo và Trưởng, Phó phòng ở văn phòng Cục để đánh giá công tác trong tuần, đề ra kế hoạch tuần tới. Phổ biến các văn bản, thông tin, đánh giá hoạt động tuần qua và kế hoạch công tác trong tuần vào sáng thứ hai hàng tuần để CBCC Văn phòng Cục biết và thực hiện.

- Tổ chức trực báo quý 1, 2, sơ kết tình hình hoạt động công tác 6 tháng đầu, trực báo quý 3 giữa Lãnh đạo Cục với Trưởng, Phó các phòng văn phòng cục và các chi cục trưởng Thống kê huyện, thị xã, thành phố, kịp thời rút ra những ưu, khuyết điểm để phát huy và khắc phục đồng thời bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác các tháng còn lại, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhắc nhở uốn nắn những thiếu sót để kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt cao hơn .

2. Các hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai công tác phương pháp chế độ và Đề án 312

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cấp tỉnh, huyện, xã đã được ban hành nhưng đến nay vẫn chưa triển khai áp dụng đang gây khó khăn cho công tác thống kê trong thu thập thông tin, lập báo cáo tổng hợp của thống kê các cấp; không có sự thống nhất trong phương pháp tính toán và chế độ thông tin số liệu.

Theo Nghị Định 03/2010/ NĐ-CP ngày 13/11/2010 và Nghị định 40/2004/NĐ-CP (điều 23) ngày 12/02/2004, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp không có cán bộ làm công tác thống kê chuyên trách, từ đó dẫn tới  khó thực hiện được các báo cáo thống kê theo qui định.

Hệ thống tổ chức thống kê tập trung theo tổ chức ngành dọc gồm Cơ quan thống kê Trung ương (Tổng cục Thống kê) và các cơ quan thống kê địa phương (Cục thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Chi cục thống kê các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Nhưng hiện nay các xã, phường, thị trấn chỉ có công chức kiêm nhiệm công tác thống kê (cán bộ Văn phòng - Thống kê) không có cán bộ chuyên trách thông kê riêng và không thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tổ chức theo ngành dọc cũng là một vấn đề khó trong quản lý tổ chức thực hiện.

Luật thống kê đã được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004, nhưng trong thực tế Luật chưa thật sự đi vào cuộc sống vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp chưa thực hiện theo đúng luật thống kê.

Nghị định 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, đây chính là hành lang pháp lý để thực hiện tốt công tác thống kê nhưng lâu nay các cấp có thẩm quyền chưa thật sự áp dụng triệt để.

III. CÁC LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ KHÁC

1. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, việc xử lý sự cố được kịp thời (Văn phòng cục bố trí cán bộ chuyên trách ngành công nghệ thông tin để xử lý những hỏng hóc, khắc phục sự cố máy tính cho tất cả các chi cục Thống kê huyện, thị). Cục Thống kê Quảng Trị đã kết nối Internet đường ADSL và cáp quang qua mạng Văn phòng UBND tỉnh, toàn bộ các máy ở Văn phòng Cục đều kết nối Internet và tự truyền gửi báo cáo bằng thư điện tử. Các chi cục đã có thuê bao internet nên việc gửi báo cáo nhanh qua thư điện tử của các chi cục đáp ứng kịp thời phục vụ công tác tổng hợp ở các phòng nghiệp vụ văn phòng cục.

Toàn bộ CBCC trong ngành đều được tập huấn cơ bản kiến thức về công nghệ thông tin nên việc sử dụng máy vi tính ứng dụng vào công việc chuyên môn. Trình độ công nghệ thông tin của cán bộ công chức ngày càng được nâng cao. Các phòng nghiệp vụ cục đã sử dụng thành thạo các phần mềm điều tra trong nhập tin và tổng hợp, một số cán bộ nghiệp vụ đã tự viết chương trình, đưa các ứng dụng mới vào việc thực hiện  xử lý các cuộc điều tra, trong công tác hội thảo.

Đã thiết kế, xây dựng website Cục Thống kê Quảng Trị và phần mềm theo dõi thi đua các chi cục thống kê cấp huyện qua mạng, đang tiếp tục hoàn thiện và đưa vào ứng dụng trong năm 2012.

2. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học

Trong năm 2011, mặc dù công tác Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp và thủy sản 2011 chiếm nhiều thời gian, công sức của CBCC trong toàn ngành nhưng công tác nghiên cứu khoa học vẫn  duy trì và  được quan tâm, có đến 9 đề tài, chuyên đề thuộc các chuyên ngành thực hiện theo đăng ký từ đầu năm, trong đó có  4 chuyên đề do các chi cục thống kê thực hiện.

3. Thi đua - khen thưởng

Trên cơ sở phong trào thi đua của Tổng cục thống kê và địa phương, Cục đã triển khai và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam trong toàn ngành; đã lựa chọn tập thể và cá nhân có nhiều thành tích đề nghị khen thưởng, lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng - Tổng cục thống kê xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thống kê cho các cá nhân trong và ngoài ngành.

Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục đổi mới, đạt được những kết quả nổi bật, công tác từ cập nhật, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo được tiến hành thường xuyên, phát huy tính công khai, dân chủ, khen thưởng “đúng người - đúng việc”  và động viên được phong trào.

4. Thanh tra, kiểm tra

Thực hiện kế hoạch thanh tra của TCTK, trong năm 2011 Cục Thống kê Quảng Trị đã tiến hành thanh tra nghiệp vụ, thanh tra điều tra doanh nghiệp… ở một số Doanh nghiệp và một số Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố. Đã tiến hành 9 cuộc thanh tra tại các đơn vị: 5 cuộc thanh tra về thực hiện Luật Thống kê tại 4 doanh nghiệp và 1 chi cục thống kê, thanh tra phương án điều tra tại 2 Chi cục Thống kê và 2 Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Qua thanh tra, kiểm tra nhìn chung các mặt nghiệp vụ của CBCC trong ngành cũng như cán bộ làm công tác thống kê ngoài ngành đã có nhiều tiến bộ, mức độ sai phạm về nghiệp vụ giảm đáng kể.

Thường xuyên có người trực để tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Phối hợp thanh tra nhân dân thực hiện kiểm tra tài chính ở Văn phòng Cục; kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Qua kiểm tra không thấy có biểu hiện tiêu cực, không có đơn thư khiếu nại.

5. Các hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai

Một số ít cán bộ công chức chưa phát huy được tính chủ động, thiếu sáng tạo và việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn chưa được chú trọng đúng mức nên việc đầu tư cho việc tự học tập để nâng cao trình độ chưa cao; vì vậy khi ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc thì còn lúng túng chưa tự chủ được, một số chi cục chưa khai thác hiệu quả, lãng phí lớn máy móc, tài sản được trang bị (máy tính, máy in).

Việc triển khai Luật Thống kê rộng rãi trong tầng lớp nhân dân còn có những mặt hạn chế, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến các cuộc điều tra thống kê tại hộ gia đình.

Quy trình làm văn bản còn một số ít cán bộ nắm không vững nên khi lập văn bản còn có sai sót nhất định.

Một số nghiệp vụ mới phát sinh, nhưng người làm công tác phương pháp chế độ, thanh tra không được tập huấn đầy đủ kịp thời nên không nắm vững nghiệp vụ khi thực thi công việc. Một số đồng chí lãnh đạo các phòng ở cục, các chi cục chưa làm tốt công tác ngoại giao, quan hệ, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương nên hạn chế sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị.

IV. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Về phân bổ dự toán và công khai phân bổ dự toán

Việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị kịp thời, có hướng dẫn cụ thể về điều hành kinh phí, định mức và nội dung chi. Việc quản lý, sử dụng kinh phí, đặc biệt là kinh phí điều tra tại các đơn vị trong năm qua đã đi vào nề nếp. Kinh phí điều tra được sử dụng và phân bổ theo các nội dung và quy trình của điều tra thống kê, trong đó chú trọng đến khâu chi trả, thanh toán cho điều tra viên trực tiếp thu thập số liệu.

Nhìn chung tình hình quản lý, sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ báo cáo tài chính ở Cục Thống kê Quảng Trị đảm bảo theo qui định của Tổng cục Thống kê, Luật ngân sách nhà nước, tiết kiệm, đảm bảo chế độ nhà nước quy định về công tác hạch toán, quyết toán kinh phí rõ ràng, đầy đủ, nên đã hạn chế những sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản…   

2. Về quản lý, điều hành và sử dụng dự toán

Năm 2011 là năm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiết kiệm chi 10% và thực hiện Nghị quyết 11/CP của Chính phủ nhưng Cục Thống kê Quảng Trị đã có nhiều cố gắng trong quản lý chi tiêu và quyết toán theo đúng chế độ, thực hiện công khai tài chính, bám sát các nhiệm vụ của ngành, đảm bảo kinh phí cho việc triển khai các hoạt động của ngành như chi thường xuyên, kinh phí phục vụ các cuộc điều tra; kiểm kê tài sản đúng thời gian và quy định. Cục Thống kê Quảng Trị vẫn áp dụng hình thức giao dự toán 1 lần, theo chế độ tài chính kinh phí tự chủ và không tự chủ và được thông báo, bàn bạc công khai, dân chủ trong đội ngũ lãnh đạo cục, các trưởng, phó phòng nên đã có nhiều thuận lợi, tạo sự nhất trí cao trong nội bộ đơn vị.

3. Tăng cường cơ sở vật chất, quản lý đầu tư xây dựng, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho hoạt động thống kê

Việc tăng cường quản lý điều hành ngân sách đã góp phần phục vụ tốt công tác chuyên môn, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và điều kiện làm việc cho các đơn vị trong ngành được tăng cường một bước đáng kể. Trong năm đã xây mới đưa vào sử dụng công trình trụ sở chi cục Thống kê Hướng Hóa, xây hàng rào Chi cục Gio Linh và Đakrông, sửa chữa chi cục Triệu Phong, mua sắm các trang thiết bị phục vụ chuyên môn.  

4. Xây dựng các qui định quản lý tài chính, quản lý đầu tư.

Cục Thống kê tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công. Các chi cục Thống kê cấp huyện và văn phòng Cục đều thực hiện tiết kiệm kinh phí để tăng thu nhập cho người lao động.

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Công tác tổ chức

Theo quyết định số 26/QĐ-TCTK ngày 14/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về qui định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thống kê tỉnh Quảng Trị, Cục thống kê tỉnh Quảng Trị được sắp xếp, tổ chức và hoạt động theo mô hình 6 phòng (bộ phận) và 9 chi cục (Chưa có huyện đảo Cồn Cỏ đang sinh hoạt ghép). Tổng số cán bộ, công chức của Cục Thống kê Quảng Trị là 82 người, trong đó, trình độ chuyên môn có 60 đại học, cao đẳng; 20 trung cấp; 6 cử nhân, cao cấp chính trị; 30 trung cấp chính trị; Trong năm tiếp nhận mới 8 cán bộ hợp đồng; có 8 hợp đồng lao động đã tham gia thi tuyển vào ngạch Thống kê năm 2011 (6 Đại học, Cao Đẳng và 2 Trung cấp); số hợp đồng 68 hiện nay là 6 người.

2. Công tác cán bộ

a) Về công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ

Công tác quy hoạch cán bộ luôn được chú trọng, đã thực hiện lấy ý kiến quy hoạch chức danh lãnh đạo Cục có kết quả như sau: Chức danh Cục trưởng 2 người có trình độ đại học; Chức danh Phó cục trưởng 6 người có trình độ đại học, trong đó 2 đương chức, 4 kế cận. Công tác bổ nhiệm cán bộ đã thực hiện đúng chủ trương, chính sách, quy trình, nguyên tắc của Đảng và Nhà nước. Cục Thống kê Quảng Trị đã bổ nhiệm mới 03 Phó trưởng phòng văn phòng Cục, 01 phó chi cục trưởng. Giải quyết nghĩ chế độ hưu 01 cán bộ ở Chi cục Thống kê Đông Hà. Công tác điều động, luân chuyển, hợp đồng cán bộ được thực hiện đúng quy định. Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại 1 phó cục trưởng. Luân chuyển đồng chí Chi cục trưởng chi cục Thống kê Hải Lăng làm Chánh Thanh tra; cử đồng chí phó chi cục trưởng phụ trách chi cục Thống kê Hải Lăng.

b) Về đào tạo, bồi dưỡng và thi tuyển công chức

Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm đúng mức, một số cán bộ tham gia thi tuyển đại học tại chức, học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị đều được lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi cũng như các chuyên viên nghiệp vụ tham gia tập huấn CNTT do TCTK tổ chức tại Trung tâm tin học khu vực III ở Đà Nẵng; cán bộ nghiệp vụ ở các phòng tham gia đầy đủ các khoá tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và điều tra do TCTK tổ chức. Toàn bộ CBCCVC đều được tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành nhằm nâng cao nhận thức về năng lực và trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ nhiệm vụ của ngành.

c) Về thực hiện chế độ chính sách cán bộ.

Về chính sách cán bộ, việc giải quyết chính sách chế độ, nâng bậc lương, nghỉ phép năm, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, quản lý hồ sơ,… nhìn chung được duy trì và thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức theo quy định của Nhà nước. Nghiêm túc thực hiện minh bạch kê khai tài sản, thu nhập theo hướng dẫn TCTK, nâng lương, nâng bậc kịp thời.

3. Các hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức, cán bộ

Khối lượng công việc của ngành, địa phương giao ngày càng tăng, số lượng doanh nghiệp, cơ sở kinh tế luôn biến động...trong khi biên chế mặc dù đã được bổ sung nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Một số ít cán bộ công chức trình độ, năng lực còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa chịu khó học hỏi nâng cáo trình độ.

Có chi cục vẫn còn hụt hẫng về cán bộ lãnh đạo, kế cận nên chưa bố trí đủ như qui định.

VI. QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ, XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Công tác quản lý, điều hành

Hoạt động quản lý, điều hành tại cơ quan có nhiều đổi mới trong phong cách, lề lối làm việc. Trong triển khai nhiệm vụ, các nội dung quan trọng đều được bàn bạc, công khai, dân chủ lấy ý kiến rộng rãi, đúng đối tượng và thủ trưởng quyết định, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong quản lý. Các cuộc họp giao ban lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng hàng tuần; giao ban lãnh đạo cục và lãnh đạo huyện hàng quí được duy trì đều đặn.

2. Phối hợp giữa chính quyền, cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể

Lãnh đạo cục đã phối hợp chặt chẽ tổ chức Đảng, đoàn thể; nâng cao được sự chủ động của từng cá nhân, phòng, ban trong việc thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào hoạt động đoàn thể như: công đoàn, nữ công, tự vệ duy trì đều đặn. Tham gia giao lưu giải cầu lông ngành Thống kê khu vực miền Trung tổ chức tại tỉnh Quảng Nam. Tổ chức CBCNVC đi tham quan tại tỉnh Quảng Nam nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Lãnh đạo, Công đoàn và Hội khuyến học Cục Thống kê Quảng Trị tổ chức vui chơi, liên hoan văn nghệ, hội thi và phát thưởng cho các cháu (là con của CBCC Văn phòng Cục) đạt danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2011, tặng quà nhân ngày trung thu để động viên con em trong ngành vươn lên trong học tập, rèn luyện đạo đức. Tổ chức cho CBCC, dâu, rễ ngành Thống kê Quảng Trị và cán bộ thống kê nghỉ hưu trên địa bàn gặp mặt toạ đàm nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946-6/5/2011). 

Tóm lại, trong năm 2011, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó khăn nhưng cán bộ công chức ngành Thống kê Quảng Trị đã có sự nổ lực vượt bậc hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực công tác, kết quả đạt được khá toàn diện, các nhiệm vụ mục tiêu lớn đề ra đầu năm cơ bản đã đạt được, bên cạnh thực hiện tốt công tác thường xuyên ngành Thống kê Quảng Trị đã hoàn thành xuất sắc cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Kết quả thi đua năm 2011, Cục Thống kê Quảng Trị hoàn thành 99,23% KH Tổng cục giao (tăng 0,43% so với năm 2010), trong đó, Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp 2011 được đánh giá hoàn thành xuất sắc (đạt 99,7% KH); được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh tặng Bằng khen;  Ngoài ra cũng đã thực hiện tốt Đề án thống kê tập trung nên đã củng cố số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện làm việc được trang bị ngày càng đầy đủ và đồng bộ; nội bộ cơ quan đoàn kết nhất trí cao trong các hoạt động công tác; vị thế của ngành ngày một nâng lên.

 

PHẦN II.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2012

 

   Năm 2012 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng – Kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị, kỷ niệm 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị, 65 năm ngày thương binh liệt sĩ; Ngành thống kê Quảng Trị cũng như cả nước phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình với các mục tiêu chủ yếu là: Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng thông tin; tiếp tục hoàn thiện công tác phương pháp chế độ thống kê; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể ổn định, trong sạch, vững mạnh. Thi đua phấn đấu đạt 99,3% kế hoạch công tác tổng cục giao, xếp thứ trên 22 trong toàn quốc, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu trên, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Công tác bảo đảm thông tin thống kê

a. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin

   Quan tâm chỉ đạo tốt công tác thu thập thông tin đầu vào, trong đó đặc biệt chú trọng đến tổ chức các cuộc điều tra trong kế hoạch, nhất là hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế - hành chính, sự nghiệp năm 2012; đồng thời nâng cao chất lượng các báo cáo thống kê và tăng cường khai thác thông tin từ hồ sơ đăng ký hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát các Chi cục Thống kê trong việc thu thập thông tin tại địa bàn.

   Nâng cao chất lượng các báo cáo nhanh, báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quí, 6 tháng, 9 tháng và năm. Cần tạo ra sự gắn bó chặt chẽ giữa Cục Thống kê với các Sở, ngành tại địa phương để phối hợp chia sẻ và thống nhất nhận định, đánh giá diễn biến tình hình của từng địa phương, từng ngành, lĩnh vực và của cả nước. Tăng cường đi công tác cơ sở để vừa nắm bắt tình hình, hỗ trợ và kiểm tra chỉ đạo tốt nghiệp vụ đối với các chi cục thống kê huyện, thị xã, thành phố.

b. Biên soạn và phổ biến thông tin

Hoàn thành niên giám thống kê năm 2011 sớm hơn so với kế hoạch của Tổng cục giao, đảm bảo thống nhất về số liệu với các chi cục thống kê. Niên giám thống kê các Chi cục thực hiện đúng mẫu biểu, maket, kích cỡ thống nhất (nếu cần thiết thì bổ sung thêm biểu mới cho phù hợp với từng địa phương), nâng cao chất lượng số liệu và hình thức.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trong việc cung cấp, phổ biến thông tin phục vụ cho công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

c. Công tác phân tích và dự báo thống kê

Tăng cường chất lượng phân tích thống kê, sử dụng kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra, kể cả kết quả điều tra sơ bộ trong báo cáo phân tích, nhất là phân tích chuyên đề và phân tích tổng hợp. Phân tích và phát hành sách kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011, đây là nhiệm vụ hết sức khẩn trương và đòi hỏi có sự đầu tư chiều sâu để phục vụ tốt cho công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từng bước thực hiện lộ trình thẩm định, chuẩn hoá số liệu GDP đảm bảo sự thống nhất giữa TW và Địa phương.

2. Công tác phương pháp chế độ thống kê và thực hiện đề án 312

Thực hiện triển khai sớm hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cấp tỉnh, huyện, xã cho các cấp, các ngành. Kiểm tra và đảm bảo thống nhất về phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê ở các chi cục, nhất là chỉ tiêu GTSX các ngành kinh tế chủ yếu.

3. Các lĩnh vực nghiệp vụ khác

a. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công nghệ thông tin của ngành. Có kế hoạch cụ thể tiếp tục thực hiện chương trình công nghệ thông tin, truyền đưa dữ liệu toàn ngành đảm bảo thông suốt. Quản lý tốt website Cục Thống kê Quảng Trị đảm bảo cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý, thông tin khoa học, hướng dẫn chỉ đạo trong lĩnh vực nghiệp vụ thống kê…

b. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học

Thực hiện các đề tài, chuyên đề, triển khai ứng dụng phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, các phòng thực hiện đăng ký đề tài, chuyên đề phân tích đầu năm, tập trung đầu tư và đăng ký thực hiện đề tài phân tích kết quả cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

c. Thi đua, khen thưởng

Thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Bộ kế hoạch đầu tư, TCTK và UBND tỉnh về Thi đua - khen thưởng. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấm điểm và đánh giá thực hiện kế hoạch ở các chi cục phòng thống kê huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở khách quan, công bằng và thống nhất.

Triển khai ban hành Qui chế thi đua, khen thưởng để thực hiện thống nhất về phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

d. Thanh tra, kiểm tra

Kiện toàn và tăng cường công tác thanh tra, nhất là thanh tra các cuộc điều tra. Có kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ các phòng trực thuộc văn phòng cục, kiểm tra cơ sở; kiểm tra và giám sát chặt chẽ các cuộc điều tra và chế độ báo cáo thống kê định kỳ, nâng cao chất lượng số liệu.

Quan tâm đào tạo, bổ sung cán bộ đủ năng lực, năm chắc nghiệp vụ chung về thống kê cho bộ phận Thanh tra để có thể phối hợp với các phòng, bộ phận của Cục thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các chi cục cấp huyện và điều tra viên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Luật Thống kê thực sự đi vào cuộc sống.

4. Quản lý tài chính

Quản lý chặt chẽ chế độ tài chính kế toán, cố gắng đảm bảo đầy đủ và kịp thời kinh phí cho hoạt động của ngành, đẩy mạnh và thực hiện nghiêm chính sách tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động.

Quán triệt trong toàn ngành và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của TCTK theo tinh thần của hội nghị Tổng kết ngành tổ chức tại thành phố Cần Thơ đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tài chính, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch đảm bảo sự thống nhất cao trong công tác quản lý tài chính, tài sản.  

5. Công tác tổ chức cán bộ

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy ở Văn phòng Cục và các huyện, thị xã, thành phố để hoạt động có hiệu quả hơn. Thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức trong ngành, chuyển ngạch, nâng bậc. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đúng thủ tục và kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho CBCC.

Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về các mặt cho cán bộ, công chức tránh tình trạng tụt hậu về kiến thức của cán bộ, nhất là cấp huyện.

Làm tốt công tác qui hoạch, từng bước khắc phục vấn đề hụt hẫng lãnh đạo của các chi cục như hiện nay.

6. Quản lý, điều hành, thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan đơn vị.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.    

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời thực hiện nghiêm túc Qui chế dân chủ cơ sở. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, cấp ủy, công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác năm. Chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, mà trước hết là đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, tập thể cán bộ cốt cán của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo và có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn đối với những đơn vị có các vấn đề nổi cộm về đoàn kết, quản lý cán bộ, quản lý tài chính.

   Lãnh đạo cục, chi cục và công đoàn của cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức đầu năm để triển khai nhiệm vụ công tác năm, thực hiện công khai tài chính, tạo diễn đàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tham gia quản lý cơ quan đơn vị, đóng góp ý kiến triển khai chương trình, kế hoạch.

Công đoàn cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất lãnh đạo cục về việc tổ chức một số hoạt động thể thao, văn hóa để động viên tinh thần của cán bộ, công chức vì sự phát triển của ngành và tăng cường giao lưu giữa các đơn vị.

Tham gia và đạt nhiều thành tích tại giải cầu lông toàn ngành tổ chức tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần CBCC; phối hợp Đảng, chuyên môn, công đoàn thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, phát huy tính tự chủ của từng cán bộ công chức trong công việc, trong xây dựng và phát triển ngành thống kê theo tinh thần mà Chiến lược phát triển thống kê đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 mà Chính phủ đã thông qua.

7. Xúc tiến các thủ tục khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng cục.

Trên đây là phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong chương trình công tác năm 2012 của ngành thống kê Quảng Trị. Trong quá trình thực hiện, toàn ngành cần bám sát chương trình công tác năm 2012 của Tổng cục thống kê và Cục thống kê; đồng thời căn cứ những yêu cầu phát sinh ở địa phương và những nhiệm vụ đột xuất để có kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp, bố trí công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012 theo chương trình công tác của ngành đề ra. 

 

CỤC THỐNG KÊ QUẢNG TRỊ


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH