Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 34
Hôm nay: 22
Lượt truy cập: 1,035,577
Chế độ làm việc của các chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố
Cập nhật bản tin: 8/23/2011
            

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁC CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC CỤC THỐNG KÊ QUẢNG TRỊ

(Gọi tắt là Chi cục Thống kê cấp huyện)

Điều 19:  Vị trí và chức năng

19.1. Chi cục Thống kê cấp huyện là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê; giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nuớc về hoạt động thống kê tại địa phương; tổ chức các họat động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế- xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

19.2. Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều  20: Nhiệm vụ và quyền hạn

20.1. Thực hiện báo cáo Thống kê tình hình kinh tế- xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế- xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

20.2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở, các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

20.3. Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện cung cấp.

20.4. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

20.5. Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế- xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê.

20.6. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các Phòng ban, UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc huyện để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

20.7. Phổ biến, tuyến truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế họach, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

20.8. Phối hợp với Thanh tra Cục Thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

20.9. Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí

20.10. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính.

20.11. Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp theo nghề thống kê và các chế độ  chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

20.12. Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng đựơc giao theo quy định của pháp luật.

20.13. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật

20.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống kê giao.

Điều 21: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trưởng, phó chi cục trưởng Thống kê cấp huyện.

21.1. Chi cục trưởng Chi cục Thống kê cấp huyện là thủ trưởng của Chi cục, chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh và UBND cùng cấp về toàn bộ công tác của đơn vị.

21.2. Nhiệm vụ  và quyền hạn cụ thể của Chi cục trưởng Thống kê cấp huyện:

- Phân công cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện các quyết định của ngành, tỉnh, các quyết định của UBND huyện, thị xã, thành phố ý kiến chỉ đạo của chuyên môn cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác của cán bộ, công chức. Đề xuất với lãnh đạo Cục về thực hiện chính sách cán bộ trong đơn vị.

- Ký các báo cáo thống kê định kỳ và các cuộc điều tra chuyên môn, các văn bản hành chính của đơn vị trong thực hiện công tác được giao.

- Chịu trách nhiệm về trật tự, an toàn, nội bộ cơ quan, bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu theo chế độ bảo mật của Nhà nước. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nội quy, quy chế, quy định của đơn vị, Cục Thống kê và Nhà nước.

- Được giải quyết nghỉ phép năm cho cán bộ, công chức trong đơn vị theo chế độ hiện hành.

- Quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức trong  đơn vị.

- Ủy quyền cho Phó Chi cục trưởng trực tiếp chỉ đạo một số phần việc trong công  tác chuyên môn và điều hành chung hoạt động của đơn vị khi Chi cục trưởng đi công tác, nghỉ phép, ốm đau. Chi cục trưởng vắng mặt cơ quan từ 3 ngày trở lên phải đuợc sự đồng ý của lãnh đạo Cục, đồng thời phải báo cáo với UBND cùng cấp (bằng văn bản)

- Thực hiện công khai tài chính trong phạm vi quản lý đơn vị

- Ký các khoản thu, chi, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành.

21.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chi cục trưởng Thống kê cấp huyện

Phó Chi cục trưởng Thống kê cấp huyện là người giúp việc Chi cục trưởng phụ trách một số lĩnh vực công tác trong đơn vị theo phân công, chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo Cục và Chi cục trưởng về lĩnh vực công tác được giao. Thay mặt Chi cục trưởng điều hành chung hoạt động của đơn vị khi được Chi cục trưởng ủy quyền bằng văn bản (trừơng hợp Chi cục trưởng đi công tác, nghỉ phép, ốm dài ngày). Phó chi cục trưởng nghỉ việc riêng phải xin ý kiến Chi cục trưởng.

Điều 22: Mối quan hệ công tác giữa các Chi cục Thống kê cấp huyện với các đơn vị thuộc văn phòng Cục Thống kê Quảng Trị và cấp huyện.

22.1. Quan hệ giữa các Chi cục Thống kê cấp huyện với các đơn vị thuộc văn phòng Cục Thống kê Quảng Trị .

- Thường xuyên giữ mối quan hệ chuyên môn với các đơn vị thuộc văn phòng Cục Thống kê để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai chương trình công tác.

- Đảm bảo hoàn thành chế độ báo cáo định kỳ và điều tra chuyên môn. Đảm bảo chế độ thông tin 2 chiều thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo sự chi đạo thống nhất của lãnh đạo Cục.

- Chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức cán bộ, đào tạo, tài sản, tài chính... của các đơn vị thuộc Văn phòng Cục.

22.2. Quan hệ giữa Chi cục Thống kê cấp huyện với cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Chịu sự quản lý hành chính và lãnh đạo về mặt chính trị, tư tưởng của cấp ủy và chính quyền địa phương.

- Có trách nhiệm tham gia thu thập thông tin, thực hiện chủ trương phương hướng lớn của huyện, thị xã, thành phố phục vụ cho cấp ủy và chính quyến địa phương, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo Cục Thống kê biết và xin ý kiến chỉ đạo.

22.3. Quan hệ giữa Chi cục Thống kê cấp huyện với các đơn vị thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Chi cục Thống kê cấp huyện quan hệ chặt chẽ với các đơn vị thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở phối hợp thu thập, tổng hợp phân tích và cung cấp thông tin phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Cục Thống kê và sự lãnh đạo thống nhất của Huyện, Thị ủy. Thành ủy, HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Điều 23: Quy định chế độ họp, hội nghị của các Chi cục Thống kê cấp huyện.

23.1. Đầu năm căn cứ vào chương trình công tác của Cục Thống kê và UBND huyện, thị xã, thành phố Chi cục Thống kê cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác được giao trong năm, thông qua hội nghị đơn vị, đề ra biện pháp thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Cục (thông qua Thanh Tra)

23.2. Hàng tháng Chi cục Thống kê cấp huyện họp đánh giá kết quả công tác chuyên môn của từng nội dung công việc trong tháng trước và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác cho tháng tới; 6 tháng tiến hành sơ kết công tác kỳ trước và bàn phương hướng nhiệm vụ kỳ tới.

23.3. Hàng năm các Chi cục họp đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác và đánh giá kết quả công  tác của từng cán bộ, công chức đề nghị bình xét danh hiệu thi đua. Báo cáo tổng kết gửi lãnh đạo Cục (qua Thanh Tra) và tiến hành tổng kết công tác thống kê xã, phường, thị trấn và cơ sở, có nhận xét đánh giá biểu dương khen thưởng theo quy định.

23.4. Nội dung và ý kiến trong các cuộc họp phải được thể hiện đầy đủ trong sổ ghi biên bản và được bảo quản, lưu trữ theo quy định chung.

 


Hoạt động trong ngành
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị