Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 34
Hôm nay: 24
Lượt truy cập: 1,035,579
Chế độ làm việc của lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Trị
Cập nhật bản tin: 8/23/2011
            

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG TRỊ

Mục 1

 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO CỤC

Điều 5: Cục trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng:

5.1. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về mọi hoạt động của cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phân cấp cho Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW; tổ chức thực hiện toàn bộ chương trình công tác do Tổng cục Thống kê giao, những nhiệm vụ do Tỉnh Ủy, UBND tỉnh giao; những vấn đề có liên quan đến việc giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc Cục Thống kê  tỉnh Quảng Trị.

5.2. Cục trưởng triệu tập hội nghị gồm: Cục trưởng, Phó cục trưởng, các trưởng phòng Cục, đại diện cấp ủy Đảng, công đoàn, thanh niên để bàn bạc, góp ý kiến, thống nhất trước khi Cục trưởng quyết định hoặc trình cấp trên quyết định về những vấn đề thuộc chủ trương, phương hướng quan trọng như: Các đề án về quy hoạch, kế hoạch phát triển, về xây dựng tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất kỹ thuật, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quản lý của Ngành. Trường hợp quá nửa số người dự hội nghị chưa thống nhất, nếu Cục trưởng vẫn quyết định thì cần báo cáo cả những ý kiến chưa thống nhất lên cấp trên để xem xét.

Điều 6: Phó cục trưởng là người giúp việc Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về những công việc được phân công phụ trách hay được ủy quyền:

6.1. Chủ động điều hành, giải quyết những phần việc được Cục trưởng phân công, ủy quyền, thay mặt Cục trưởng điều hành mọi họat động chung của cơ quan khi được Cục trưởng ủy quyền bằng văn bản (trường hợp Cục trưởng đi công tác, nghỉ phép ốm đau dài ngày).

6.2. Thay mặt Cục trưởng giải quyết cụ thể những công việc được phân công, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh đường  lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, của tỉnh  và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Đối với những công việc quan trọng, trước khi giải quyết cần trao đổi và xin ý kiến Cục trưởng.

6.3. Báo cáo thường xuyên kịp thời kết quả công tác của mình, khi có vấn đề phát sinh không giải quyết được cần đưa ra hội nghị bàn bạc, thủ trưởng cơ quan quyết định.

Mục 2

 CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO CỤC

Điều 7: Mối quan hệ công tác trong tập thể lãnh đạo Cục Thống kê  tỉnh Quảng Trị

7.1. Cục trưởng chịu trách nhiệm chung về lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Cục, lãnh đạo Cục mỗi người được phân công trực tiếp theo dõi một số phần việc và phụ trách một số đơn vị thuộc Cục.

7.2. Những vấn đề cần trao đổi trong Lãnh đạo cục trước khi Cục trưởng quyết định như những biện pháp tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thể chế hóa bằng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình kế hoạch công tác do Tổng cục Thống kê giao, công tác TCCB-ĐT, các vấn đề liên quan đến giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức.

Điều 8: Mối quan hệ công  tác giữa lãnh đạo với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể của Cục.

8.1. Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, thủ trưởng trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng, các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên tích cực tham gia các mặt công tác của cơ quan.

8.2. Lãnh đạo Cục phối hợp với cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể thường xuyên phổ biến, truyền đạt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và thông tin tình hình thời sự đến cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

8.3. Lãnh đạo Cục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể họat động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các tổ chức đoàn thể được tham gia vào công tác quản lý theo hình thức đã quy định tại điều 5.2.

Mục 3

CHẾ ĐỘ HỌP, HỘI NGHỊ CỦA LÃNH ĐẠO CỤC

Điều 9: Chế độ họp, hội nghị của lãnh đạo Cục

9.1. Hàng tuần họp giao ban công việc một lần để trao đổi công tác trong tuần và kế họach công tác tuần sau. Hàng tháng phải thông báo kết luận của thủ trưởng tại các cuộc họp trên tới các đơn vị trực thuộc Cục để biết, để thực hiện.

9.2. Quý, 6 tháng, 9 tháng tổ chức hội nghị trực báo với cán bộ chủ chốt đề sơ kết thực hiện kế họach công tác và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác kỳ sau.

9.3. Hàng năm tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, công chức để tổng kết công tác năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ chính trị cho năm sau, đồng thời để lắng nghe, tiếp thu và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức trong ngành.

Điều 10: Chế độ ghi chép và lưu giữ nội dung thông tin các cuộc họp, hội nghị của lãnh đạo Cục:

- Tất cả các nội dung thông tin các cuộc họp, hội nghị của lãnh đạo Cục: đều được ghi biên bản đầy đủ, trung thực chính xác về nội dung và lập thành hồ sơ lưu trữ theo chế độ lưu trữ tài liệu của Nhà nước và Tổng cục Thống kê quy định. Thư ký ghi chép nội dung các cuộc họp lãnh đạo do thủ trưởng phân công.


 


Hoạt động trong ngành
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị