Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 771
Hôm nay: 784
Lượt truy cập: 998,309
Chế độ làm việc các đơn vị trực thuộc văn phòng Cục Thống kê Quảng Trị
Cập nhật bản tin: 8/23/2011
            

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VĂN PHÒNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Mục 1

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC PHÒNG

Các phòng trực thuộc văn phòng Cục là một bộ phận của Cục Thống kê Quảng Trị, giúp lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực được phân công và được thành lập trên cơ sở hướng dẫn, quyết định của Tổng  cục trưởng Tổng cục Thống kê, theo dõi từng phần hành nghiệp vụ và công việc được phân công.

Điều 11: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng Thống kê nghiệp vụ chuyên ngành.

Các phòng thống kê nghiệp vụ chuyên ngành được giao theo dõi, quản lý thực hiện công tác thống kê theo từng lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư, thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ, giao thông, vận tải, bưu chính, viễn thông và thống kê giá; Dân số, lao động, việc làm, mức sống, xã hội, môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ… Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thống kê nghiệp vụ như sau:

11.1. Thu thập thông tin từ các đơn vị kinh tế cơ sở thông qua chế độ báo cáo thống kê và báo cáo tài chính do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành: Lập kế hoạch, thường trực chỉ đạo triển khai các cuộc điều tra chuyên môn theo chuyên ngành được phân công; thu thập các báo cáo thống kê chuyên ngành của các Chi cụcThống kê cấp huyện, thống kê các Sở, Ban ngành; xử lý tổng hợp, phân tích những thông tin thu thập được gửi TCTK và lãnh đạo địa phương, đồng thời gửi phòng Tổng hợp để tổng hợp chung. Ngoài ra trong những trường hợp đột xuất, lập các báo cáo thống kê chuyên ngành theo yêu cầu của lãnh đạo Cục hoặc TCTK.

11.2. Triển khai, hướng dẫn chế độ báo cáo và các phương pháp tính thống nhất khi thay đổi của từng chuyên ngành. Giám sát, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê và các báo cáo tài chính, đảm bảo yêu cầu thông tin trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ. Qua đó phát hiện những đơn vị không thực hiện nghiêm túc Luật Thống kê để cùng với Thanh tra có biện pháp xử lý.

11.3. Xây dựng và báo cáo Lãnh đạo cục chương trình công tác tháng , quý, 6 tháng và cả năm ; chịu trách nhiệm lưu trữ, quản lý, thông tin, báo cáo chuyên ngành theo đúng quy định của Tổng cục Thống kê.

Điều 12: Quy định  nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổng hợp

Phòng Tổng hợp được giao nhiệm vụ tổng hợp các thông tin, các báo cáo thống kê từ các phòng nghiệp vụ chuyên ngành thành các báo cáo tổng hợp chung của toàn ngành, báo cáo TCTK, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cung cấp cho các Sở, Ban ngành và các đối tượng dùng tin khác theo quy định hiện hành. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổng hợp như sau:

12.1. Tổng hợp, phân tích các báo cáo thống kê chuyên ngành thành báo cáo tổng hợp chung của toàn ngành như các báo cáo tình hình KT-XH, niên giám Thống kê theo chế độ quy định; Báo cáo tổng kết và các báo cáo theo yêu cấu đột xuất của lãnh đạo Cục, theo dõi quản lý danh mục các đơn vị kinh tế cơ sở đóng trên địa bàn Quảng Trị.

12.2. Tổng hợp phân tích các báo cáo đơn vị kinh tế cơ sở, thống kê các ngành, các phòng Thống kê chuyên ngành và Chi cục Thống kê cấp huyện để lập báo cáo thống kê TKQG.

Điều 13: Quy Định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra

a/Thanh tra Cục Thống Kê tỉnh Quảng Trị là thanh tra Nhà nước chuyên ngành về Thống kê, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

 13.1. Thanh tra việc chấp hành Luật Thống kê và Nghị  định của Chính phủ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn Quảng Trị.

 13.2.Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc quyền quản lý của Cục Thống kê Quảng Trị.

 13.3. Thanh tra những vụ việc do thanh tra TCTK giao hoặc Thanh tra tỉnh yêu cầu.

 13.4. Kiến nghị với Cục trưởng giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc quyền của Cục trưởng ; giải quyết những khiếu nại tố cáo do Cục trưởng yêu cầu.

 13.5. Căn cứ chương trình thanh tra của ngành và yêu cầu của Cục trưởng, lập kế hoạch thanh tra và tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch đó trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động thanh tra với Cục trưởng, thanh tra tỉnh và thanh tra TCTK.

 13.6. Tổ chức theo dõi , kiểm tra thực hiện yêu cầu, kiến nghị, Quyết định, biện pháp sửa chữa những vi phạm đã phát hiện qua các cuộc thanh tra trước.

 13.7. Được đề nghị Cục trưởng quyết định trưng tập cộng tác viên thanh tra hoặc cán bộ trực thuộc Cục để thành lập đoàn thanh tra.

 13.8. Kiến nghị với Cục trưởng giải quyết những vấn đề công tác thanh tra, xét khiếu tố; trường hợp kiến nghị không được chấp thuận thì được bảo lưu và báo cáo Chánh thanh tra Tổng cục Thống kê giải quyết.

 13.9. Trong quá trình thanh tra được thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật trong phạm vi quản lý Nhà nước của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.

 13.10. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định.

13.11. Phối hợp với các cộng tác viên thanh tra và phòng nghiệp vụ để phát hiện và ngăn chặn các đơn vị cá nhân vi phạm Luật Thống kê.

b/ Công nghệ thông tin có nhiệm vụ, quyền hạn như sau

13.12.Thực hiện chương trình công tác chuyên môn nghiệp vụ máy tính nhằm phục vụ công việc tổng hợp, tính toán, xử lý, kết nối thông tin của Cục Thống kê tỉnh Quảng trị; tham mưu giúp Lãnh đạo Cục về xây dựng quy hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê trên địa bàn và triển khai thực hiện các dự án về công nghệ thông tin do Tổng cục Thống kê giao.

13.13. Chủ trì phối hợp với các phòng, bộ phận thuộc Cục, xây dựng các phần mềm ứng dụng trong việc xử lý thông tin, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trên mạng; có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, quản lý và lưu dữ thông tin, kết nối thông tin, kết nối thông tin qua mạng diện rộng.

13.14. Chủ trì xử lý, tổng hợp các cuộc điều tra của Cục cũng như các bài toán của các cơ quan khác theo yêu cầu của lãnh đạo Cục.

13.15. Đảm bảo và duy trì mạng hoạt động thường xuyên. Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục về phân phối, kỹ thuật quản lý và sử dụng thiết bi, tổ chức dịch vụ vi tính. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính trong việc sửa chữa, bảo dưỡng và mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ khai thác, sử dụng máy tính cho cán bộ, công chức Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.

c/ Phương pháp chế độ, pháp chế, tuyên truyền, Thi đua - Khen thưởng có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

13.16. Đảm bảo thống nhất về phương pháp, chế độ báo cáo của Tổng Cục thống kê, hướng dẫn và triển khai chế độ báo cáo mới có liên quan đến nhiều chuyên ngành, lập kế hoạch thường trực chỉ đạo triển khai các cuộc điều tra liên quan đến nhiều chuyên ngành theo yêu cầu của Cục trưởng. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thống kê xã, phường, thị trấn theo tình hình thực tế yêu cầu.

13.17. Lập chương trình công tác thông tin hàng năm cho từng phần nghiệp vụ và Chi cục thống kê cấp huyện trên cơ sở nhiệm vụ do TCTK và lãnh đạo địa phương giao. Hàng tháng lập báo cáo đánh giá phần việc đã làm được trong tháng, các công việc cần phải làm của tháng tiếp theo; theo dõi  và tổng hợp kết quả thi đua. Thường trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Cục; biên soạn bản tin KT-XH hàng tháng phục vụ nội bộ.

Điều 14: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của phòng TCHC

14.1.Thường xuyên duy trì sự ổn định tổ chức bộ máy thống kê  Nhà nước tỉnh Quảng Trị.; lập quy hoạch cán bộ, công chức, đề xuất những biện pháp thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức (BHXH, BHYT, tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật…) theo sự phân cấp của TCTK.

14.2. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức. Hàng năm thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

14.3. Lập kế hoạch nâng cao trình độ nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức cơ quan.

14.4. Thực hiện chế độ báo cáo công tác tổ chức, cán bộ; văn phòng do TCTK quy định; định kỳ hàng tháng tổng hợp ý kiến kết luận giao ban đầu tuần của lãnh đạo, những vấn đề nỗi cộm cần tập trung giải quyết, thông báo đến tận cán bộ, công chức được biết và thực hiện.

14.5. Tổ chức thực hiện  công tác bảo vệ nội bộ, an toàn cơ quan.

14.6. Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp tình hình khen thưởng, kỷ luật (lưu hồ sơ cán bộ, công chức); thường trực Hội đồng kỷ luật cơ quan.

14.7. Tổ chức thực hiện công tác văn phòng cơ quan:

- Tổ chức tiếp nhận, phân phối, chuyển giao công văn, giấy tờ, tài liệu  đầy đủ kịp thời và đúng đối tương.

- Thực hiện tốt công tác lưu trữ theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị tiếp khách cơ quan.

- Trang bị phương tiện làm việc, mua sắm và cấp phát dụng cụ, văn phòng phẩm kịp thời, đúng chế độ.

- Xây dựng quy định cụ thể về quản lý và sử dụng xe ô tô của cơ quan và nội quy trực bảo vệ cơ quan.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác trật tự nội vụ của cơ quan (giữ gìn vệ sinh công cộng, cảnh quan môi trường, sắp xếp ngăn nắp tài liệu, phương tiện làm việc trong các phòng làm việc…) đảm bảo cơ quan văn minh, xanh, sạch đẹp.

14.8. Lập, quản lý và thực hiện dự toán chi ngân sách trong phạm vi nhiệm vụ được giao và báo cáo quyết toán tài chính theo luật ngân sách  và quy định của TCTK.

14.9. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức; quản lý văn bản, quản lý tài chính, tài sản.

Điều 15: Mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc Cục

Quan hệ giữa các phòng, bộ phận trực thuộc văn phòng Cục là quan hệ phối hợp tác tạo điều kiện cùng hoàn thành nhiệm vụ. Các phòng, bộ phận phải tạo điều kiện và cung cấp những thông tin có lên quan đến xử lý, tổng hợp các báo cáo chuyên ngành, các báo cáo tổng hợp, phân tích tình hình KT-XH và các dự án, đề án được phân công thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát sinh những vấn đề liên quan đến công tác khác (ngoài chương trình công tác được giao), phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Cục để chỉ đạo và xử lý kịp thời.

15.1. Quy định mối quan hệ công tác giữa các phòng chuyên ngành với phòng tổng hợp.

Các phòng nghiệp vụ khi thực hiện nhiệm vụ do TCTK hoặc địa phương giao, các báo cáo tổng hợp hoặc phân tích gửi đi, phải đồng thời gửi 01 bản cho phòng tổng hợp.Ngược lại, phòng tổng hợp có trách nhiệm cung cấp các thông tin chung cho các phòng thống kê nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ và gửi đầy đủ các báo cáo tổng hợp phân tích KT- XH và báo cáo khác có liên quan cho lãnh đạo Cục điều hành chung.

15.2. Quy định mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc văn phòng  Cục với phòng Tổ chức- Hành chính.

Các phòng, bộ phận thuộc văn phòng Cục có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thường xuyên và điều tra thường xuyên theo từng chuyên ngành gửi cho phòng Tổ chức- Hành chính tổng hợp chung. Phòng Tổ chức- Hành chính chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho các phòng, bộ phận theo đúng quy định của Nhà nước và của ngành; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết cho cán bộ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

15.3. Quy định mối quan hệ công tác giữa các  đơn vị thuộc văn phòng Cục với Thanh tra Cục.

Các phòng, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với  Thanh tra Cục Thống kê, đảm bảo công tác thanh tra việc thực hiện Luật Thống kê và các Nghị định Chính phủ tại đơn vị kinh tế cơ sở và thanh tra nội bộ thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Thanh tra phải thông báo trước kế hoạch công tác thanh tra có liên quan cho các đơn vị để các đơn vị đó chủ động phối hợp.

Điều 16: Chế độ họp, hội nghị của các đơn vị thuộc văn phòng Cục

16.1. Quy định chế độ họp, hội nghị của các đơn vị thuộc văn phòng Cục.

Khi có hội nghị hoặc họp để triển khai các công việc chuyên ngành được giao. Trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng phải lập tờ trình gồm: Nội dung công việc, thời gian, địa điểm, kinh phí và các yêu cầu cụ thể khác (nếu có) được lãnh đạo duyệt và gửi cho phòng Tổ chức –Hành chính trước 02 ngày để phục vụ. Trường hợp đột xuất, theo lệnh của lãnh đạo Cục, có thể gửi tờ trình trước ngày có cuộc họp.

16.2. Quy định chế độ ghi chép và lưu giữ nội dung thông tin các cuộc họp của các đơn vị thuộc văn phòng Cục.

Hàng tháng các phòng, bộ phận thuộc Cục tiến hành họp định kỳ đánh giá kết quả công tác đã làm được trong tháng, đề ra chương trình thực hiện công tác tháng sau. Biên bản cuộc họp được lưu giữ tại phòng, 6 tháng và năm các phòng và bộ phận họp kiểm điểm sơ, tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua theo quy định. Biên bản cuộc họp gửi thường trực Hội đồng thi đua Cục Thống kê.

Mục 2

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

Điều 17: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng  phòng

17.1. Phân công cán bộ, công chức trong phòng đảm nhiệm một số công việc phù hợp năng lực, điều kiện làm việc của từng người. Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo Cục về toàn bộ công việc trong phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

17.2. Thừa lệnh lãnh đạo Cục giải quyết các công việc cụ thể theo từng chuyên ngành và ký một số văn bản, báo cáo. Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính thừa ủy quyền Cục trưởng ký một số giấy tờ, công văn giao dịch, giấy mời họp, lệnh điều xe ô tô cơ quan đi công tác, giấy đi đường, giấy giới thiệu cho công chức, viên chức đi liên hệ công tác hoặc việc riêng theo quy định hiện hành, ký bản sao lý lịch của cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý trực tiếp.

17.3. Trưởng phòng trực thuộc văn phòng Cục phải kiểm tra, ký tắt và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục về các văn bản dự thảo, các báo cáo gửi ra ngoài cơ quan thuộc lĩnh vực công tác của phòng, bộ phận mình.

17.4. Đựơc giải quyết cho cán bộ, công chức thuộc phòng mình nghỉ việc riêng 01 ngày. Trường hợp cán bộ, công chức ghi ý kiến của mình vào đơn xin nghỉ của cán bộ, công chức để lãnh đạo Cục giải quyết.

Điều 18: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng phòng.

Phó trưởng phòng là người giúp việc trưởng phòng, chịu trách nhiệm một số lĩnh vực trong phòng theo phân công, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục và trưởng phòng về công  tác được giao.


Hoạt động trong ngành
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013