Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 37
Hôm nay: 28
Lượt truy cập: 1,035,583
Quy Định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra
Cập nhật bản tin: 8/24/2011
            

Điều 13: Quy Định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra

a/Thanh tra Cục Thống Kê tỉnh Quảng Trị là thanh tra Nhà nước chuyên ngành về Thống kê, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

13.1. Thanh tra việc chấp hành Luật Thống kê và Nghị  định của Chính phủ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn Quảng Trị.

13.2.Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc quyền quản lý của Cục Thống kê Quảng Trị.

13.3. Thanh tra những vụ việc do thanh tra TCTK giao hoặc Thanh tra tỉnh yêu cầu.

13.4. Kiến nghị với Cục trưởng giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc quyền của Cục trưởng ; giải quyết những khiếu nại tố cáo do Cục trưởng yêu cầu.

13.5. Căn cứ chương trình thanh tra của ngành và yêu cầu của Cục trưởng, lập kế hoạch thanh tra và tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch đó trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động thanh tra với Cục trưởng, thanh tra tỉnh và thanh tra TCTK.

13.6. Tổ chức theo dõi , kiểm tra thực hiện yêu cầu, kiến nghị, Quyết định, biện pháp sửa chữa những vi phạm đã phát hiện qua các cuộc thanh tra trước.

13.7. Được đề nghị Cục trưởng quyết định trưng tập cộng tác viên thanh tra hoặc cán bộ trực thuộc Cục để thành lập đoàn thanh tra.

13.8. Kiến nghị với Cục trưởng giải quyết những vấn đề công tác thanh tra, xét khiếu tố; trường hợp kiến nghị không được chấp thuận thì được bảo lưu và báo cáo Chánh thanh tra Tổng cục Thống kê giải quyết.

13.9. Trong quá trình thanh tra được thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật trong phạm vi quản lý Nhà nước của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.

13.10. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định.

13.11. Phối hợp với các cộng tác viên thanh tra và phòng nghiệp vụ để phát hiện và ngăn chặn các đơn vị cá nhân vi phạm Luật Thống kê.

b/ Công nghệ thông tin có nhiệm vụ, quyền hạn như sau

13.12.Thực hiện chương trình công tác chuyên môn nghiệp vụ máy tính nhằm phục vụ công việc tổng hợp, tính toán, xử lý, kết nối thông tin của Cục Thống kê tỉnh Quảng trị; tham mưu giúp Lãnh đạo Cục về xây dựng quy hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê trên địa bàn và triển khai thực hiện các dự án về công nghệ thông tin do Tổng cục Thống kê giao.

13.13. Chủ trì phối hợp với các phòng, bộ phận thuộc Cục, xây dựng các phần mềm ứng dụng trong việc xử lý thông tin, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trên mạng; có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, quản lý và lưu dữ thông tin, kết nối thông tin, kết nối thông tin qua mạng diện rộng.

13.14. Chủ trì xử lý, tổng hợp các cuộc điều tra của Cục cũng như các bài toán của các cơ quan khác theo yêu cầu của lãnh đạo Cục.

13.15. Đảm bảo và duy trì mạng hoạt động thường xuyên. Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục về phân phối, kỹ thuật quản lý và sử dụng thiết bi, tổ chức dịch vụ vi tính. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính trong việc sửa chữa, bảo dưỡng và mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ khai thác, sử dụng máy tính cho cán bộ, công chức Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.

c/ Phương pháp chế độ, pháp chế, tuyên truyền, Thi đua - Khen thưởng có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

13.16. Đảm bảo thống nhất về phương pháp, chế độ báo cáo của Tổng Cục thống kê, hướng dẫn và triển khai chế độ báo cáo mới có liên quan đến nhiều chuyên ngành, lập kế hoạch thường trực chỉ đạo triển khai các cuộc điều tra liên quan đến nhiều chuyên ngành theo yêu cầu của Cục trưởng. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thống kê xã, phường, thị trấn theo tình hình thực tế yêu cầu.

13.17. Lập chương trình công tác thông tin hàng năm cho từng phần nghiệp vụ và Chi cục thống kê cấp huyện trên cơ sở nhiệm vụ do TCTK và lãnh đạo địa phương giao. Hàng tháng lập báo cáo đánh giá phần việc đã làm được trong tháng, các công việc cần phải làm của tháng tiếp theo; theo dõi  và tổng hợp kết quả thi đua. Thường trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Cục; biên soạn bản tin KT-XH hàng tháng phục vụ nội bộ.


Hoạt động trong ngành
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị