Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 75
Hôm nay: 75
Lượt truy cập: 997,600
Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2022
Cập nhật bản tin: 5/18/2022
            

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022

1. Công tác nghiệp vụ

(1). Thực hiện chế độ báo cáo

-       Hoàn thành Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022.

-      Hoàn thành Báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh tháng 04 năm 2022 của các phn hành nghiệp vụ; báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, văn phòng, tài chính theo kế hoạch Trung ương giao;

-       Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên tai và thiếu đói trong dân;

-       Các báo cáo dột xuất của Trung ương và địa phương.

(2). Thực hiện chế độ điều  tra

-      Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 4 năm 2022; công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý và nghiệm thu cuộc khảo sát mức sống năm 2022 kỳ tháng 4; rà soát địa bàn và cập nhật bảng kê hộ khảo sát mức sống dân cư kỳ tháng 5 năm 2022 và báo cáo TCTK theo quy định;

-      Thực hiện cuộc điều tra biến động dân số - KHHGĐ thời điểm 01/4/2022; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin của điều tra viên tại địa bàn huyện, thị xã, thành phố;

-      Tham dự tập huấn trực tuyến nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2022 do TCTK tổ chức gồm giám sát viên cấp tnh, giám sát viên cấp huyện và các điều tra viên; tiến hành rà soát, cập nhật danh sách mẫu điều tra doanh nghiệp; tiến hành thu thập thông tin, giám sát và kiểm tra cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022;

-      Hoàn thành cuộc điều tra công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 4/2022; điều tra giá tiêu dùng tháng 4 và điu tra giá gốc giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2020-2025;

-      Thực hiện điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2022; điều tra diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2021-2022; điều tra khai thác thủy sản biển tháng 4/2022;

-      Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, xử lý và tng hợp số liệu cuộc điều tra tháng công nghiệp, thương mại & dịch vu; các cuộc điều tra lĩnh vực nông nghiệp;

2.Công tác khác

- Hoàn thành tổ chức Hội thảo góp ý xin ý kiến Dự thảo hệ thống thông tin cấp tỉnh, huyện, xã với sự tham gia của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, huyện, xã. Có văn bản góp ý gửi Tổng cục Thống kê.

  - Phát hành văn bản về việcphối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong thực hiện ký kết quy chế chia sẻ, cung cấp thông tin thống kê, đánh giá tình hình KT-XH trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương;

- Lãnh đạo Cục làm việc với một số Chi cục về công tác biên chế, thực hiện Quy chế làm việc của ngành;

 - Thực hiện bản thảo Niên giám Thống kê năm 2021;

 - Hoàn thành công tác giao chỉ tiêu biên chế năm 2022 cho các đơn vị thuộc Cục;

 - Quyết định nâng lương, nâng lương trước thời hạn cho công chức, người lao động tháng 05/2022;

- Cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên tại Trường Cao đẳng Thống kê;

- Quyết toán kinh phí năm 2021;riển khai công tác kim tra tài chính  năm 2021 các chi cục Thống kê thuộc Cục;

- Đối chiếu kinh phí quý I/2022;

- Triển khai lập dự toán kinh phí định mức chi thường xuyên;Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí năm 2022;

- Thanh quyết toán kinh phí phát sinh tháng 4 năm 2022;

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.

II. KẾ HOẠCH CÔNC TÁC THÁNG 05 NĂM 2022

1. Công tác nghiệp vụ

(1).  Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022;

- Báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh tháng 5 năm 2022 của các phần hành nghiệp vụ; báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, văn phòng, tài chính theo kế hoạch Trung ương giao;

- Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên tai và thiếu đói trong dân;

- Các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2).  Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 5 năm 2022; triển khai công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý và nghiệm thu cuộc khảo sát mức sống năm 2022 kỳ tháng 5; tiến hành rà soát địa bàn và cập nhật bảng kê hộ khảo sát mức sống dân cư kỳ tháng 6 năm 2022 và báo cáo TCTK theo quy định;

- Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và hoàn thiện dữ liệu cuộc điều tra biến động dân số - KHHGĐ thời điểm 01/4/2022 báo cáo TCTK;

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, kiểm tra cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022, hoàn thành thu thập thông tin trước ngày 30/5;

- Thực hiện kiểm tra, xử lý, nhập tin và hoàn thiện dữ liệu cuộc điều tra xây dựng và vốn đầu tư thực hiện năm 2021; cuộc điều tra xây dựng quý II năm 2022;

- Thực hiện cuộc điều tra công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 5/2022; điều tra giá tiêu dùng tháng 5 và điều tra giá gốc giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2020-2025;

- Kiểm tra, xử lý và hoàn thiện dữ liệu các cuộc điều tra: Chăn nuôi thời điểm 01/4/2022, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân 2021-2022; tiến hành điều tra khai thác thủy sản biển tháng 5/2022;

- Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, xử lý và tổng hợp số liệu cuộc điều tra tháng công nghiệp, thương mại & dịch vụ; các cuộc điều tra lĩnh vực nông nghiệp;

2. Công tác khác

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

- Tổ chức hội nghị các Sở, Ban, Ngành trong thực hiện đánh giá tình hình KT-XH trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương;

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày “Thống kê Việt Nam”.

- Chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản năm 2021 của Tổng cục Thống kê;

- Hoàn thành bản thảo Niên giám năm 2021;tiến hành in ấn;

- Tổ chức công khai dự toán 2022 đến các đơn vị;

- Lập và phân bổ dự toán năm 2022;

- Thanh quyết toán kinh phí phát sinh trong tháng 5;

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan;

- Trực bảo vệ cơ quan trong dịp lễ 30/4; 1/5; và trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.


Hoạt động trong ngành
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013