HƯỚNG DẪN KÊ KHAI DOANH NGHIỆP NĂM 2024

Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin

#

Bước kê khai thông tin

#

Doanh nghiệp truy cập đường link và kê khai thông tin theo 4 bước nêu trên: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn