LỜI NÓI ĐẦU  

     

      Để phục vụ kịp thời nhu cầu nghiên cứu về kinh tế - xã hội thành phố Đông Hà của quý lãnh đạo và bạn đọc gần xa, Chi cục Thống kê thành phố Đông Hà biên soạn "Niên giám thống kê điện tử hàng năm"

      Nội dung niên giám được phản ánh một cách tổng hợp các chỉ tiêu, các ngành kinh tế - xã hội thành phố quản lý và trên địa bàn qua từng năm theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê

      Trong quá trình biên soạn chắc chắn còn có nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất mong sự đóng góp của quý lãnh đạo và bạn đọc gần xa để việc biên soạn năm sau được hoàn thiện hơn.

     Quá trình sử dụng nếu còn có vấn đề gì cần trao đổi, xin liên hệ về Chi cục Thống kê thành phố Đông Hà, số máy điện thoại: 053.3851061, 053.3700924

   CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ